Magisterske studium umele inteligence a Data Science.

Podmínkou absolvování společného studijního programu (a udělení akademických titulů z něj vyplývající) je úspěšné složení státní závěrečné zkoušky. Ta se skládá ze dvou částí:

 • Obhajoba diplomové práce.
 • Ověření znalostí.

Directory:\Kvalifikacni prace a obhajoba

Diplomová práce je zásadním výstupem studijního programu. Student prokazuje, že je schopen samostatně vyřešit konkrétní úkol z oblasti informatiky, umělé inteligence či datových věd a uplatnit přitom znalosti získané během studia.

Téma závěrečné práce si primárně stanovuje student po konzultaci s vybraným vyučujícím. Zadané téma spolu se jménem vedoucího je nutné vyplnit  do „Zadávacího protokolu kvalifikační práce“ (ke stažení: USB – Assignment of Master Thesis, THD- Assignment of Master Thesis). Dokument je nutné podepsat a jak studentem tak vybraným vedoucím a vedoucím katedry.

MAID state exams procedure 2024

Doporuceny postup:

 1. Výběr potenciálního školitele ze seznamu zaměstnanců ÚAI (ve výjimečných případech (po dohodě) může být školitelem také externí spolupracovník ÚAI). Potenciální školitel by měl svojí odbornou erudicí pokrývat oblast, do které chce student kvalifikační práci směřovat.

Diplomová práce by měla být dílem odborně na výši a významně překonávat kvalifikační práce bakalářského stupně – a to nejen odborností, ale také rozsahem.

 1. Kontaktování školitele a dohodnutí setkání za účelem stanovení tématu závěrečné práce. V této fázi, by již student měl mít představu minimálně o oblasti zájmu, do které bude kvalifikační práci směřovat.
 2. Konkretizace tématu, s odborným pohledem potenciálního školitele, zdali daná problematika má potenciál obhajitelné kvalifikační práce.
 3. Sepsání první verze zadávacího protokolu závěrečné práce (školitelem) a odeslání studentovi. Tento proces může mít několik iterací.
 4. Odsouhlasení finální podoby zadávacího protokolu a doručení tajemnici ÚAI k zahájení podpisového procesu.
 5. Vyzvednutí podepsaného zadávacího protokolu a jeho neprodlené doručení na studijní oddělení PřF.

Student si během vypracování diplomové práce zapisuje předmět UAI/508 “Master Seminar”, kde se dozví, jak kvalifikační práce vypracovávat, jaké jsou její zásady a především k udělení zápočtu absolvuje obhajobu diplomové práce “nanečisto” před komisí složenou ze zástupců katedry informatiky.

Zároveň si student při vypracovávání diplomové práce zapisuje předmět UAI/882 “Master Thesis”.  K úspěšnému absolvování tohoto předmětu je nutné prokazatelně deklarovat čas strávený s vypracováváním diplomové práce. Zápočet uděluje vedoucí katedry na základě informací od školitele.

Obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky (součást 1). Ta probíhá po odevzdání kvalifikační práce do systému IS STAG a přihlášení studenta k obhajobě na studijním oddělení PřF.

Nutno sledovat akademický kalendář pro daný akademický rok do kdy se kvalifikační práce odevzdává.

Diplomová práce má ještě povinné posudky – 1x posudek vedoucího práce a 2x posudek oponenta. Druhý oponent může být z partnerské univerzity, jiné univerzity, či z praxe.

Pokud jsou posudky nedoporučující má student možnost od obhajoby kvalifikační práce upustit.

Vlastní obhajoba probíhá před komisi složenou ze zástupců obou univerzit. Je na ni vyhrazen čas 45 minut (15 minut vlastní prezentace + 15 minut posudky + 15 minut diskuse a otázky členů komise)

Directory:\Okruhy

Státní závěrečná zkouška se vždy skládá z podmnožiny předmětů absolvovaných během studia. Konkrétně se jedná o:

Oblast: Theoretical Fundamentals

 • Theoretical Fundamentals – tematické okruhy navazují zejména na předměty:
 • Information Theory
 • Math for Artificial Intelligence and Data Science
 • Theoretical Fundamentals of AI

Oblast: Artificial Intelligence

 • Artificial Intelligence – tematické okruhy navazují zejména na předměty:
 • AI & Software Development
 • Advanced Machine Learning
 • Computational Intelligence

Oblast: Data Science

 • Data Science – tematické okruhy navazují zejména na předměty:
 • Advanced Data Storages and Analyses
 • Parallel programming and computing
 • Distributed Algorithms

Okruhy ke stažení:
MAID state exams topics – ver 2023 summer semester

Directory:\Obecne informace o studiu

 • Nazev programu: Umela Inteligence a Data Science
 • Forma:\Prezencni
 • Standardni doba studia:\1,5 – 2 roky
 • Jazyk:\Anglicky
 • Udelovany titul:\Master of Science (M.Sc.) / Magistr (Mgr)
Vice info >>

Artificial Intelligence Alert